Sist revidert: 080321

1               VIRKEOMRÅDE

1.1          Dette dokumentet (“Vilkårene“) utgjør sammen med det innsendte søknadsskjemaet (“Søknadsskjema“) en bindende avtale (“Avtalen“) som regulerer forholdet mellom ZTL Payment Solution AS (heretter “ZTL“, “vi”, “oss” eller “vår”) og våre bedriftskunder (“du”, “deg” eller “din”).

1.2         Ved å signere disse vilkårene bekrefter signaturberettigede at den informasjonen som er oppgitt i Søknadsskjemaet er korrekt.

1.3          Disse Vilkårene, inkludert eventuelle tilleggsdokumenter som er inkorporert ved henvisning i det følgende, utgjør hele Avtalen og inneholder alle vilkårene som er avtalt mellom ZTL og deg vedrørende din bruk av Tjenestene (som definert i punkt 5 nedenfor).

1.4          Ved å akseptere Vilkårene godtar du å være bundet av og etterleve bestemmelsene som er fastsatt i Avtalen, for alle formål knyttet til din bruk av Tjenestene. Videre godtar og aksepterer du at lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25 juni 1999 (“Finansavtaleloven“) og Forskrift om betalingstjenester av 18 februar 2019 (“Betalingstjenesteforskriften“) fravikes i den utstrekning dette er tillatt i henhold til Finansavtaleloven § 2 og Betalingstjenesteforskriften § 1.

1.5          Disse Vilkårene gjelder fra og med revisjonsdatoen som er angitt øverst i dette dokumentet. Vilkårene vil kunne endres av ZTL ved å legge disse ut i Betalingsløsningen. Den nyeste versjonen av Vilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig for deg i Betalingsløsningen/ERP-systemet. Dersom du ønsker en kopi av disse Vilkårene i digitalt eller fysisk format, kan du kontakte oss som beskrevet i punkt 11 nedenfor.

2               FULLMAKT

2.1          Ved å inngå denne Avtalen autoriserer du herved ZTL til å innhente informasjon direkte fra din(e) bankkonto(er) (kontoinformasjonstjenester), og til å iverksette og gjennomføre overføringer og betalinger fra din bankkonto på dine vegne (betalingsfullmakttjenester) i henhold til dine instrukser gitt gjennom Betalingsløsningen (som definert i punkt 5). Videre gir du oss fullmakt til å iverksette de valutavekslingsoperasjonene som er nødvendige for å utføre eventuelle oppgaver etter instruks fra deg som involverer betaling eller overføring av penger i en annen valuta enn din egen.

2.2          Alle personer som har tilgang til dine bankkonti i alle banker i Norge vil ha fullmakt til å instruere oss på dine vegne (“Autoriserte Brukere“). Autoriserte Brukere vil også ha fullmakt til å akseptere endringer i avtalevilkår, priser eller forutsetninger for å benytte Betalingsløsningen, samt oppdatere nødvendig informasjon ZTL er forpliktet til å innhente i tråd med hvitvaskings- og terrorfinansieringsregelverket.

2.3          I samsvar med alminnelige fullmaktsprinsipper har vi videre rett til å motta instruksjoner fra enhver person som er autorisert av deg, eller som på annen måte fremstår som om har en slik fullmakt.

3               OM ZTL

3.1          Tjenesten som tilbys i henhold til Avtalen, leveres av:

ZTL Payment Solution AS

Organisasjonsnummer: 920 970 931

Kristian IVs gate 15

0164 Oslo

Norge

3.2          ZTL har konsesjon fra Finanstilsynet (se punkt 20 nedenfor) til å operere som leverandør av betalings-, kontoinformasjons- og betalingsfullmakttjenester i henhold til lov om finansforetak og finanskonsern av 10. april 2015 (“Finansforetaksloven“) §§ 2-10 og
2-10a. 

3.3          Du finner mer informasjon om hvordan du kontakter oss i punkt 11 nedenfor. 

4               FORUTSETNINGER FOR DIN BRUK AV TJENESTEN

4.1          Før du kan bruke Tjenestene våre må du godta disse Vilkårene i forbindelse med utfyllingen av Søknadsskjemaet som en del av vår on-boardingprosedyre.

4.2          I Søknadsskjemaet er du bedt om å fylle ut og/eller verifisere forskjellig informasjon om din organisasjon.

4.3          For å verifisere og sende inn Søknadsskjemaet, og for å godta disse Vilkårene, må du være registrert som signaturberettiget for din organisasjon i Brønnøysundregistrene.

4.4          Du erklærer og garanterer herved at du har lest disse Vilkårene, at den informasjonen som er oppgitt i Søknadsskjemaet er korrekt og at du har tilstrekkelig fullmakt til å inngå denne Avtalen og utføre dine forpliktelser i henhold til Avtalen.

4.5          Når den nødvendige informasjonen er bekreftet og sendt, og on-boardingprosedyren er fullført, vil vi bekrefte vår godkjennelse av deg som kunde av Tjenestene og vår inngåelse av Avtalen ved å sende kontaktpersonen som er oppgitt i onboardingen en e-post eller på annet elektronisk vis.

5               TJENESTENE

5.1          ZTL har utviklet en elektronisk plattform for utførelse av betalingstransaksjoner. Plattformen er koblet mot bankenes egne systemer og gjennomfører betalingstransaksjoner og valutavekslinger med tilknyttede banker på en slik måte at den er omfattet av EU direktiv 2015/2366 (PSD2) (“Betalingsløsningen“). Betalingsløsningen er integrert med ressursplanleggings- og regnskapssystemet som brukes i organisasjonen din (“ERP-systemet“). Ved bruk av Betalingsløsningen forestår ZTL selve overføringen av penger fra din bank til betalingsmottakerens bank. 

5.2          Videre har ZTL utviklet en IT-løsning som trekker ut betalings- og kontoinformasjon fra din bank og sammenstiller denne slik at informasjonen kan presenteres til deg via din valgte ERP-leverandør (“Informasjonstjenesten“). 

5.3          Betalingsløsningen og Informasjonstjenesten blir sammen omtalt i det videre som “Tjenestene“.

5.4          Betalinger bestilt i utenlandsk valuta vil bli utført gjennom bruk av ulike finansinstitusjoner som vi har inngått samarbeid med for levering av løpende valutavekslings- og betalingstjenester. 

5.5          En oppdatert beskrivelse av Tjenestene, sammen med en oversikt over aksepterte former for utenlandsk valuta og betalingsformer, er tilgjengelig for deg til enhver tid i en meny som finnes direkte i Betalingsløsningen/ERP-systemet. Ved uoverensstemmelser mellom innholdet i dette punkt 5 og informasjonen som finnes direkte i Betalingsløsningen/ERP-systemet, skal informasjonen i Betalingsløsningen/ERP-systemet gjelde.

6               DIN BRUK AV TJENESTENE

6.1          Du erkjenner og aksepterer at du alene er ansvarlig for din, og enhver av dine Autoriserte Brukeres, bruk av Tjenestene og oppfyllelse av forpliktelsene i henhold til Avtalen. Du påtar deg ansvaret for alle autoriserte betalinger og nøyaktigheten av all informasjon som sendes til Betalingsløsningen ved hjelp av brukernavn, adgangskoder, passord og andre personlige identifikasjonsmetoder som tilhører deg.

6.2          Når du bruker Tjenestene forplikter du deg til å sikre at dine Autoriserte Brukere:

 1. holder all informasjon oppdatert via ERP-systemet, inkludert adresser, ledelse og eierstrukturer, kontonumre (inkludert SWIFT, BIC og IBAN) kontaktdetaljer, navn på administrator og fullmakt;
 2. fremlegger all nødvendig informasjon og sikrer riktigheten av slik informasjon som kreves av Betalingsløsningen for å starte en transaksjon og, i den utstrekning slik informasjon automatisk fylles ut av Betalingsløsningen basert på integrasjoner med ERP-systemet eller andre systemer, å verifisere at denne informasjonen er riktig;
 • opprettholder, til enhver tid, en tilstrekkelig saldo for å oppfylle alle betalinger som bekreftes av deg i Betalingsløsningen; og
 • gjennomgår betalingene for å sikre at betalingsdatoene ikke er i konflikt med lokale, eller eventuelle utenlandske helligdager eller tilsvarende, som vil være til hinder for at transaksjonen blir fullført i tide, og justerer betalingsdatoene i henhold til dette hvis nødvendig.

6.3          Din instruksjon om å utføre en betaling, og ditt samtykke til at vi samhandler med kontoen din ved utføring av betalingen på dine vegne, skal anses som gitt ved din bekreftelse i Betalingsløsningen i hvert tilfelle ved å trykke “Bekreft betaling” eller lignende for den aktuelle betalingen og påfølgende sterk kundeautentisering (bestemt av din bank, for eksempel BankID).

6.4         Du kan kansellere eller endre innenlands- og utenlandsbetalinger som tidligere er bekreftet av deg før overføringen, gitt at du betaler avbestillingsgebyrene som angitt i punkt 10 nedenfor.  

6.5         Du erkjenner og godtar at bruk av Tjenestene til ulovlige aktiviteter (eksempelvis for å gjennomføre eventuelle transaksjoner i strid med lovgivning om bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering), eller for å overføre virus eller andre ondartede koder til enhver tjeneste som drives av oss er strengt forbudt, og vil under alle omstendigheter være å anse som et forsettlig mislighold av Avtalen. 

7               ANSVAR FOR DINE INNLOGGINGSDETALJER OG AUTENTISERINGSTILTAK

7.1          Du er ansvarlig for å beskytte dine innloggingsdetaljer og din autentiseringsinformasjon (f. eks BankID), inkludert der disse benyttes av dine Autoriserte Brukere. Autoriserte Brukeres innloggingsdetaljer tilhører den enkelte Autoriserte Bruker, og kan ikke deles med andre personer.

7.2          Du forplikter deg til å sikre at ingen tredjepart får tilgang til ERP-systemet eller Betalingsløsningen som tilbys av oss. 

7.3          Tilgangskoder og lignende legitimeringsmidler skal behandles som strengt konfidensielle, og du forplikter deg til å sikre at slike legitimeringsmidler oppbevares på et trygt og sikkert sted, utilgjengelig for alle bortsett fra administratoren og de med fullmakt.

7.4          Du forplikter deg til å varsle oss umiddelbart i samsvar med punkt 11 nedenfor dersom du blir oppmerksom på at tilgangskoder, autentiseringsinformasjon eller andre innloggingsdetaljer har blitt utlevert til en tredjepart (uavhengig av årsak), eller at en tredjepart har fått uautorisert tilgang til Betalingsløsningen.

7.5          Hvis du blir oppmerksom på uautoriserte eller feilaktige betalinger foretatt av oss på dine vegne, uten at en slik feil er forårsaket av feilaktig informasjon eller autentisering gitt av deg, forplikter du deg til å varsle oss innen rimelig tid, hvorpå vi vil reversere den aktuelle transaksjonen og kompensere deg for enhver tapt rente som følge av dette, forutsatt at vi påtar oss ansvaret for den uautoriserte eller feilaktige betalingen det gjelder. Slikt varsel skal senest bli gitt innen to (2) måneder etter at betalingen har funnet sted, og gis i samsvar med pkt. 11 nedenfor.

8               OVERVÅKNING OG SUSPENSJON AV TJENESTENE

8.1          Vi overvåker alle kundeforhold for eventuelle endringer i kundens ledelse og eierstruktur, transaksjonsmønster osv. i henhold til gjeldende lovgivning om bekjempelse av pengehvitvasking og terrorfinansiering, samt mottakeren av hver transaksjon som er utført ved bruk av Tjenestene, for å kontrollere mot offisielle sanksjonslister. Hvis du overfører et beløp til en mottaker som er registrert i en slik liste, eller på lignende lister, stoppes overføringen og beløpet vil bli fryst.

8.2          Hvis vi blir oppmerksomme på noen aspekter vedrørende din bruk av Tjenestene som synes å være av en mistenksom karakter med tanke på pengehvitvasking og/eller finansiering av terrorisme, vil vi umiddelbart måtte varsle forholdene til relevante politimyndigheter.

8.3          Vi kan til enhver tid permanent eller midlertidig blokkere eller suspendere din tilgang til og bruk av Tjenestene der:

 • vi mener at uregelmessige eller mistenkelige transaksjoner er bestilt;
 • vi har grunn til å tro at sikkerheten til Betalingsløsningen er kompromittert; 
 • vi har grunn til å tro at regelverket om finansielle sanksjoner er overtrådt; eller 
 • vi blir oppmerksomme på eventuelle brudd på Avtalen av deg.

8.4          Hvis vi blokkerer eller suspenderer din tilgang til Tjenestene, vil vi varsle deg om dette ved å spesifisere årsakene til din suspensjon innen rimelig tid, forutsatt at slik varsling er tillatt i henhold til gjeldende lov. 

9               ZTLS ANSVAR FOR TJENESTENE

9.1          Forutsatt at du oppfyller dine forpliktelser etter Avtalen, og forutsatt at du har registrert den nødvendige informasjonen i Betalingsløsningen innenfor de aktuelle Avskjæringspunktene, er vi ansvarlige for å utføre betalingene dine på datoene du har angitt, og for å sikre at Tjenestene som leveres av oss på andre måter, i hovedsak er i overensstemmelse med beskrivelsene som er gitt her.

9.2          Med hensyn til transaksjoner til eller fra utlandet, tar vi det forbehold at helligdager i både innsendings- og mottakerlandet, samt eventuelle lokale standarder og praksis vedrørende oppgjør og renteberegning i de respektive valutamarkedene, kan påvirke gjennomføringstiden og kostnadene ved bruk av Tjenestene.

10            GEBYRER OG VALUTAKURSER

10.1        Din bruk av Tjenestene er underlagt transaksjons- og abonnementsavgifter som er tilgjengelig i Betalingsløsningen/ERP-systemet, slik de fremgår til enhver tid.

10.2        Valutakurser vil variere, men disse vil være tilgjengelig for deg i Betalingsløsningen før du bekrefter en utenlandstransaksjon. Valutakursene gjort tilgjengelig for deg vil inkludere et valutavekslingspåslag som betales av deg. Gebyrer for internasjonale betalinger vil kunne innkreves ved å legge til beløpet på den enkelte betaling før sterk kundeautentisering.  

10.3        Hvis kontoen din mangler tilstrekkelig saldo for å oppfylle betalingene som er bekreftet av deg i Betalingsløsningen på transaksjonstidspunktet (se f.eks. punkt 6.2d), kan vi tilbakeføre transaksjonen og belaste deg et avbestillingsgebyr.

10.4        Hvis du avbryter eller endrer noen utenlandsbetalinger som tidligere er bekreftet av deg (inkludert tilfeller der du mangler tilstrekkelig saldo for å oppfylle betalingene), vil du bli belastet for det valutatap som blir påført oss som følge av avbrytelsen/endringen/manglende saldo, i tillegg til et avbestillingsgebyr.

10.5        Alle gebyr og tilleggsavgifter som du kan bli belastet i henhold til dette punkt 10 er tilgjengelig i Betalingsløsningen/ERP-systemet.

10.6        Ytterligere transaksjonsgebyrer kan bli belastet av din eller betalingsmottakerens bank.

11            KOMMUNIKASJON

11.1        All kundestøtte tilknyttet Tjenestene som leveres av ZTL skal gjøres via ditt ERP-system. All annen kommunikasjon tilknyttet Tjenestene som leveres av oss skal gjøres i samsvar med dette punkt 11.  

11.2        Vi forbeholder oss retten til å kommunisere med deg både på norsk og engelsk.

11.3        Varsling av uautoriserte og/eller feilaktige transaksjoner, varslinger i forhold til tapt/stjålet eller på annen måte utilsiktet offentliggjøring av innloggings- eller autentiseringsinformasjon og kundeklager kan gjøres på e-post til support@ztlpay.io.

11.4       Du vil bli varslet om eventuelle endringer i Avtalen i Betalingsløsningen/ERP-systemet.

12            IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR)

12.1        Alle Immaterielle Rettigheter (som definert nedenfor) i og til Betalingsløsningen og aggregert (ikke-identifiserbar) data som genereres ved din bruk av Tjenestene, er og skal forbli ZTLs eiendom.

12.2       De overnevnte Immaterielle Rettigheter omfatter alle former for rettigheter iboende  prosesser, teknologi (enten patenterbar eller ikke), know-how, forretningshemmeligheter, opphavsrett og andre tilgrensende rettigheter (f.eks. i dataprogram og kode), designrettigheter, databaserettigheter, alle typer teknisk informasjon, varemerker, varenavn, domenenavn og andre rettigheter av lignende art.

12.3        Med forbehold om betaling av kompensasjon i henhold til punkt 10, og overholdelse av disse Vilkårene, gis du herved en begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikkeoverførbare lisens (“Begrenset Lisens“) til å bruke Betalingsløsningen. Den Begrensede

Lisensen omfatter alle rettigheter som er nødvendige for at du skal kunne benytte Tjenestene som avtalt i avtaleperioden (som definert i punkt 19 nedenfor).

13            KONFIDENSIALITET

13.1       Partene erkjenner at hver part i forbindelse med ytelse og mottak av Tjenestene i henhold til Avtalen kan få tilgang til informasjon om den andre partens administrative, økonomiske eller tekniske forhold, samt eventuelle operasjonelle og forretningsmessige forhold, inkludert informasjon om partenes kunder (“Konfidensiell Informasjon”).

13.2       All Konfidensiell Informasjon og all annen informasjon som hver av partene må forstå at den andre parten ønsker å holde hemmelig, skal holdes konfidensiell og skal ikke utleveres til noen tredjepart, med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra den andre parten eller er i tråd med gjeldende pålagte lover og regler. ZTL har rett til å dele Konfidensiell Informasjon i den utstrekning det er nødvendig for å levere Betalingsløsningen. Hver av partene skal gjennomføre alle nødvendige forholdsregler for å hindre uautoriserte personer i å få tilgang, eller kjennskap til, Konfidensiell Informasjon.

13.3       Hvis en av partene under gjeldende rett er pålagt å dele Konfidensiell Informasjon, vil den parten gi den andre parten umiddelbart varsel om slike plikter og anmode at fremlagt Konfidensiell Informasjonen behandles konfidensielt. Dette vil ikke gjelde dersom det etter gjeldende lover og regler ikke er adgang til å avsløre at parten er pålagt å dele Konfidensiell Informasjon.

13.4       Hvis du har til hensikt å utlevere Konfidensiell Informasjon på grunnlag av unntaket beskrevet i pkt. 13.3, skal du varsle oss skriftlig om din intensjon om å utlevere den Konfidensielle Informasjonen, på en måte og innen en tid som gir oss tilstrekkelig anledning til å utfordre den oppfatning at det er nødvendig å utlevere Konfidensiell Informasjon.

13.5       Vilkårene i dette punkt 13 gjelder for alle ansatte hos partene og skal være bindende både under og etter avslutning av denne Avtalen

14            PERSONVERN

14.1        Når vi leverer Tjenestene til deg er vi forpliktet, i henhold til lovgivning om pengehvitvasking, terrorfinansiering og andre forskrifter, til å innhente og behandle visse opplysninger om blant annet deg, dine Autoriserte Brukere, dine eventuelle eiere, andre ansatte, betalingsmottakere og/eller slike betalingsmottakeres ansatte som anses som personopplysninger i henhold til Personopplysningsloven av 2018 og EUs personvernforordning 2016/679 (“GDPR“).

14.2        Vi vil ikke utlevere personopplysninger som er innhentet, eller på annen måte behandlet, i forbindelse med levering av Tjenestene våre, med mindre dette kreves i henhold til gjeldende rett, er nødvendig i forbindelse med rettshåndhevelse, er instruert av en tilsynsmyndighet som Tjenestene er underlagt, eller på annen måte som nødvendig for å levere Tjenestene og utføre betalingene på din instruks.

14.3        Vi forplikter oss til å ikke behandle personopplysninger innhentet i forbindelse med Tjenestene til noe annet formål enn å levere Tjenestene i henhold til våre retningslinjer for personvern som er tilgjengelig på ZTLs hjemmeside (www.ztlpay.io) til enhver tid.

14.4        Vi forbeholder oss retten til å behandle aggregerte metadata innhentet gjennom dine og andre kunders bruk av Tjenestene for statistiske formål, markedsundersøkelser og andre interne eller kommersielle formål. For unngåelse av tvil er alle personopplysninger som behandles i samsvar med dette punkt 14.4 anonymisert i henhold til beste praksis og kan ikke identifisere deg, din organisasjon, dine Autoriserte Brukere, dine betalingsmottakere eller personlige, kommersielle eller konfidensielle aspekter derav.

15            ANSVAR

15.1        Hver av partene skal være ansvarlig for ethvert tap som oppstår som følge av, eller i forbindelse med, utførelsen av deres respektive forpliktelser i henhold til Avtalen i samsvar med alminnelige erstatningsprinsipper i henhold til norsk lov.

15.2        Uavhengig av det overnevnte, samtykker du herved til at ZTL ikke vil være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av:

 1. manglende tilgang til IT-systemer eller skade på data i disse systemene, eller andre forretningsavbrudd som påvirker en underleverandør eller partnerbank av ZTL eller en annen tredjepart som er involvert i utførelsen av betalinger bestilt av deg i Betalingsløsningen;
 2. omstendigheter som i henhold til gjeldende lov må klassifiseres som force majeure; 
 3. sabotasje eller hærverk (inkludert datavirus og hacking); og
 4. andre omstendigheter utenfor vår kontroll.

15.3        Innenfor begrensningene i punkt 15.5 skal det samlede ansvaret til en part for skader ikke under noen omstendighet overskride gebyrene som skal betales, under denne Avtalen, for Tjenesten i løpet av den siste én (1) måneds perioden forut for kravet.

15.4        Innenfor begrensningene i punkt 15.5 skal ingen av partene holdes ansvarlig for indirekte tap.

15.5        Ingenting i dette punkt 15 skal forstås som innskrenkende med tanke på ditt eller ZTLs ansvar i forbindelse med krav som skyldes at den skadevoldende parten har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Det samme gjelder for krav i forbindelse med omstendigheter der ditt eller ZTLs ansvar ikke kan begrenses eller ekskluderes i henhold til ufravikelige bestemmelser under gjeldende rett.

16            SKADESLØSHOLDELSE

16.1        Innenfor begrensningene i punkt 15.5, skal vi, på egen regning, betale, forsvare, erstatte og holde deg skadesløs fra og mot alle kostnader, utgifter (inkludert, uten begrensning, rimelige utgifter til juridisk bistand), forpliktelser, krav, saksbehandlingskostnader, skader og annet tap, som skyldes krav fra en tredjepart om at Tjenestene og/eller Betalingsløsningen krenker nevnte tredjeparts Immaterielle Rettigheter.

16.2        Innenfor begrensningene i pkt. 15.5, godtar du, på egen bekostning, å betale, forsvare, beskytte og holde oss skadesløse fra og mot, alle kostnader, utgifter (inkludert, uten begrensning, rimelige utgifter til juridiske bistand), forpliktelser, krav, saksbehandlingskostnader, skader og annet tap, som på noen måte oppstår i forbindelse med (i) krenkelse av våre Immaterielle Rettigheter; og (ii) ethvert krav fra en tredjepart eller en tilsynsmyndighet som følge av feilaktige eller ulovlige betalinger utført som instruert, eller på grunnlag av informasjon gitt, av deg eller en Autorisert Bruker i forbindelse med Tjenestene.

17            INGEN GARANTIER

17.1        Du erkjenner og godtar herved at Betalingsløsningen leveres som den er og som den til enhver tid er tilgjengelig, og at eventuelle betalinger som utføres ved hjelp av Tjenestene, gjennomføres på grunnlag av beste innsats uten noen lovnader eller garantier med hensyn til at Tjenestene, deres funksjonalitet og funksjoner, relatert infrastruktur, informasjon og tilgang vil være uavbrutt, pålitelig, nøyaktig eller feilfri.

17.2        Med mindre det er uttrykkelig angitt i disse Vilkårene, og i den utstrekning gjeldende rett tillater det, fravikes alle andre underforståtte eller lovbestemte garantier, vilkår eller andre bestemmelser fra Avtalen.

18            ENDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER

18.1        Du aksepterer at vi har rett til å endre Vilkårene når som helst ved å gi deg beskjed om dette i henhold til punkt 11. Slike endringer trer i kraft på det tidspunktet som er angitt i varselet. Det samme gjelder endringer i gebyrene som er beskrevet i punkt 10.

18.2        Hvis du motsetter deg en endring i Vilkårene som med rimelighet kan anses for å være til skade for deg, vil du kunne si opp Avtalen på det tidspunktet endringen trer i kraft, forutsatt at du har gitt oss forutgående varsel, som spesifiserer årsaken til din innvending.

18.3        Uavhengig av det ovenstående, kan Vilkår, avgifter eller andre deler av Tjenestene endres uten forvarsel i den utstrekning endringen er nødvendig for å overholde eventuelle lover eller forskrifter som gjelder for Tjenestene.

19            VARIGHET OG OPPSIGELSE

19.1        Avtalen trer i kraft fra vår godkjennelse i henhold til punkt 4.5, og skal gjelde inntil den sies opp av enten deg eller ZTL i samsvar med dette punkt 19. 

19.2          Avtalen kan når som helst sies opp av en av partene med én måneds forutgående varsel. 

19.3        Dersom det foreligger plikt til å si opp avtalen fra ZTLs side i henhold til hvitvaskings- og terrorfinansieringsregelverket, regelverket om finansielle sanksjoner eller andre lovregler kan ZTL si opp avtalen umiddelbart.

19.4        Hver av partene kan si opp denne Avtalen med umiddelbar virkning dersom det foreligger vesentlig mislighold fra den annen part. Du kan også si opp denne Avtalen hvis vi i vesentlig grad har brutt våre lovbestemte informasjonsforpliktelser i henhold til Finansavtaleloven § 15.

19.5        Enhver oppsigelse på grunn av vesentlig mislighold i henhold til punkt 19.4 må varsles skriftlig innen rimelig tid etter at du eller ZTL har, eller burde ha, blitt oppmerksom på årsaken til misligholdet.

20            KLAGER OG TILSYNSMYNDIGHETER

20.1        Hvis en uenighet om Avtalen eller Tjenestene ikke er løst til din tilfredshet, kan en klage rettes til oss som beskrevet i punkt 11 ovenfor.

20.2        Eventuelle klager knyttet til brudd på lovgivning som gjelder for finansielle tjenester etter gjeldende rett kan sendes til Finanstilsynet(www.finanstilsynet.no).

20.3        Klager angående vår behandling av personopplysninger kan sendes inn som beskrevet i vår Personvernerklæring som finnes på ZTLs hjemmeside (www.ztlpay.io).

21            LOVVALG OG TVISTELØSNING

21.1        Avtalen mellom deg og ZTL skal utelukkende reguleres av, og tolkes i samsvar med, norsk lov.  21.2        Enhver tvist som oppstår i forbindelse med, eller som en konsekvens av, Avtalen som ikke løses ved forhandlinger mellom partene, kan hver av partene forlange avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.